Международно хуманитарно право

Разпространение на познания за международното хуманитарно право (МХП) и основните принципи на червенокръсткото движение 

На 12 август 2019 г. се навършиха 70 години от приемането на Женевските конвенции. МХП регламентира основното задължение на воюващите по време на въоръжен конфликт – че всички човешки същества трябва да бъдат третирани хуманно, включително и воюващите на другата страна, като не се прави преценка относно мотива и законността на водените военни действия. В Женевските конвенции се посочва изрично, че всяко лице, което не участва или вече не участва активно във военните действия, има право на закрила и трябва да бъде третирано хуманно.
България е ратифицирала Женевските конвенции и последователно спазва ангажиментите си по тях. През февруари 2019 г. с Постановление на МС в България бе създаден и Национален комитет по международно хуманитарно право, който да подпомага държавните институции при прилагането на нормите на МХП и в изпълнението на Женевските конвенции. Българският червен кръст е основен партньор на държавата в тази област.Подписаните и ратифицирани от всички държави-членове на ООН Женевски конвенции от 1949 г., чийто вдъхновител и пазител е Международният комитет на Червения кръст, както и техните Допълнителни протоколи от 1977 г., са измежду малкото договори, в които е включено изричното изискване съдържанието им да бъде широко оповестено.

В изпълнение на уставните си задължения и Закона за БЧК и в качеството си на уникална институция в страната, която допринася последователно за разпространението на международните хуманитарни ценности, националното дружество набляга върху стремежа си за постигането в България на разбиране, зачитане и подкрепа на международното хуманитарно право и ролята и основните принципи на червенокръсткото движение, с цел утвърждаване нагласата за предотвратяване на насилието, човешкото страдание и проявите на нетолерантност.

В името на тази цел Българският Червен кръст осигурява и разпространява наръчници, сборници, брошури, видеофилми и други специализирани материали, посветени на регулирането и ограничаването на методите и средствата за водене на война, и периодично провежда курсове и семинари по международните норми на хуманитарното право и човешките права за различни аудитории – офицери от въоръжените сили и службите за сигурност, червенокръстки служители и доброволци, журналисти, представители на държавни институции и неправителствени организации, както и на академичните и медицинските среди.

С оглед осигуряването на по-нататъшна подкрепа за тези разпространителски начинания и извършването на ефективна превантивна дейност по отношение на закриляните категории лица и обекти при евентуален въоръжен конфликт, Българският Червен кръст осъществява разностранно сътрудничество в областта на обучението по международно хуманитарно право и разгласата на неговите норми със съответните национални институции, полагайки усилия за създаването на мрежа от щатни и доброволни популяризатори в страната. БЧК също така систематично подпомага усилията на българското правителство и международните организации за оповестяване, изпълнение и усъвършенстване на съществуващите международни хуманитарно-правни разпоредби, за създаването на национални механизми за тяхното прилагане и организирането на медийни кампании във връзка с многобройните случаи на нарушаване нормите на човечността в световен мащаб, включително употребата на оръжия и военно-тактически способи с неизбирателен ефект и въвличането на деца в дейности от военизирано естество.


40 години на Допълнителните протоколи

На 8 юни 2017 г. Допълнителните протоколи към Женевските конвенции от 1949 г. ще отбележат своята 40-та годишнина. Практическото значение на допълнителните протоколи днес е много голямо с оглед хуманитарно въздействие върху живота на хората, засегнати от въоръжени конфликти. Днес допълнителните протоколи са сред най-широко ратифицираните инструменти в света. Заедно с Женевските конвенции от 1949 г., протоколите формират основите на МХП и са крайъгълният камък за защитата и зачитането на човешкото достойнство във въоръжените конфликти.

През двете десетилетия, последвали приемането на четирите Женевски конвенции, светът стана свидетел на нарастване на броя на немеждународните въоръжени конфликти и войните на националното освобождение. В отговор, допълнителните протоколи са приети от 124 държави, включително много новообразувани страни, през 1977 г. Протоколите потвърждават и разработват правилата на международното хуманитарно право (МХП). Те засилват закрилата на жертвите на въоръжени конфликти от международен (Протокол I) и не-международен (Протокол II) и поставят ограничения граници на начина, по който могат да се водят войни. Протокол ІІ е първият международен договор, посветен изключително на ситуации на не-международни въоръжени конфликти. Допълнителните протоколи все още са едни от най-значимите международни инструменти, приложими в съвременните конфликти, като защитават цивилни граждани от най-тежките последици от войната и ръководят страните по въоръжен конфликт, докато са приложими в новите международни реалности. Това ги превръща в един от най-важните инструменти за закрилата и зачитането на живота и човешкото достойнство във въоръжен конфликт.

40 години след приемането им, Допълнителните протоколи са по-валидни от всякога!

За повече информация отворете прикачения файл.


Приемане на важен международен договор за забрана на ядрените оръжия

На 7 юли в Ню Йорк, на международна конференция на ООН, бе приет договор за тотална забрана на ядрените оръжия. Споразумението бе одобрено от 122 от страните членки на организацията. То цели пълната забраната на производството, употребата и разпространението на ядрени оръжия. Текстът предвижда унищожаването на вече съществуващите ядрени оръжия от страните, които ратифицират договора. Успоредно със забраната, споразумението се стреми към оказването на помощ за жертвите, засегнати от употребата на този тип оръжия.

Договорът ще бъде открит за подписване на 20 септември 2017 и ще влезе в сила 90 дни след като бъде ратифициран от 50 страни.
Приемането на споразумението свидетелства за разпознаването, на международно ниво, на рисковете, които ядрените оръжия представляват. Договорът се основава на принципите на хуманитарното право и цели да избегне катастрофалните последствия от употребата на опасните оръжия. Договорът, приет на 7 юли, ясно и изчерпателно забранява ядрените оръжия; Съдържа силни ангажименти за подпомагане на жертвите на използването на ядрени оръжия и улеснява възстановяването на замърсени среди. Договорът за забрана е също така конкретна стъпка към изпълнение на съществуващите ангажименти и международните задължения за ядрено разоръжаване, и по-специално тези на член VI от Договора за неразпространение на ядрено оръжие.

Международният комитет на Червения кръст, както и Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец , приветстват приемането на споразумението и смятат, че това е важна стъпка към постигането на пълната забрана и унищожаването на ядрените оръжия. Движението отдавна призова за забрана и премахване на ядрените оръжия и този договор е важна стъпка към постигането на тези цели.

Повече информация за конференцията и договора можете да намерите тук


БЧК и МВнР с първо общо издание за Международно хуманитарно право

Българският Червен кръст и Министерството на външните работи на Република България издадоха резюме на първия доклад  „Преглед и оценка на съответствието на българското законодателство и националните мерки за прилагане на международното хуманитарно право“.
Докладът и Резюмето са част от инициативите в рамките на дейността на Националния комитет по Международно хуманитарно право под председателството на министъра на външните работи.
Резюмето предоставя прочит на основни постановки относно прилагането на  МХП, съответствието на българското законодателство, както и препоръки за насърчаване и повишаване на уважението към нормите на МХП.
Изготвянето на Резюмето се осъществи под редакцията на доц. д-р Снежана Ботушарова и с любезната подкрепа на Международния комитет на  Червения кръст.

Резюмето на доклада можете да намерите в прикачения файл горе в страницата