Мениджмънт на бедствията


  • Българският Червен кръст работи за повишаване готовността на населението за действия при бедствия и съвместно с органите на гражданската защита подготвя формирования за първа помощ и оказва такава.
  • БЧК оказва помощ у нас и в чужбина на пострадали при въоръжени конфликти и природни бедствия. (Чл.4 ал. 3 и ал.4 от Закона за Българския Червен кръст).
  • За постигане на своите цели БЧК работи за повишаване капацитета на организацията и подобряване на координацията при ситуации на бедствия, аварии и катастрофи (кризи).
  • БЧК е включен в Националния план за защита на населението;

Дейността "Мениджмънт на бедствия" включва организация и управление на ресурси и отговорности за справяне с всички хуманитарни аспекти на извънредни ситуации, по-специално подготовка, адекватна реакция и възстановяване, с цел да се намали отрицателното влияние на бедствието.


ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Щатен състав на организацията
При възникване на бедствена ситуация/ криза служителите на БЧК изпълняват планове за работа при възникване на БАК, които се изготвят на национално и областно ниво. Плановете се съгласуват с държавните институции работещи в условията на криза/бедствие, актуализират се ежегодно и при необходимост.
БЧК е включен в Националния план за защита при бедствия и изпълнява определени дейности.

За организиране на спасителните работи и подпомагане на бедстващото население са създадени:
1. Национален оперативен щаб (НОЩ) с екипи за действие. (Национален спасителен екип за работа при БАК – НСЕРБАК и Национален екип за действие при наводнение - НЕДН)
2. Областни оперативни щабове (ООЩ) с екипи за действие.
Националният и областните оперативни щабове са постоянно действащи органи в системата на БЧК, при възникване на БАК. Те са неразделна част от Плановете за действие при БАК.

Национален спасителен екип за работа при БАК (НСЕРБАК) на БЧК
Националният спасителен екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи на Българския Червен кръст (НСЕРБАК) е доброволен спасителен екип, който подпомага дейността на БЧК за ограничаване и ликвидиране на последиците от бедствия, аварии и катастрофи (кризи).
НСЕРБАК функционира при стриктно спазване на законовата база на Република България при бедствия, Закона за БЧК, Устава на БЧК, Плана на БЧК за действия при БАК и др. и в съответствие с принципите на Международното червенокръстко движение: хуманизъм, безпристрастност, независимост, неутралност, доброволност, единство, универсалност.
НСЕРБАК има за основна цел да подпомага дейността на Националното дружество при БАК и да съдейства за опазването на живота и здравето на хората в случаи на бедствия, аварии и катастрофи. Работата на екипа се организира и осъществява по предварително изготвен правилник за дейността му.

Доброволни екипи за работа при БАК (ДЕРБАК)
Доброволните екипи за работа при бедствия, аварии и катастрофи (ДЕРБАК) се сформират към Секретариата на съответния Областен съвет на Български Червен кръст (ОС на БЧК).
ДЕРБАК подпомагат дейността на БЧК за ограничаване и ликвидиране на последиците от бедствия, аварии и катастрофи (кризи).
Доброволните екипи за работа при бедствия към БЧК функционират при стриктно спазване на законовата база за работа при бедствия на Р България и на принципите на Международното червенокръстко движение: хуманизъм, безпристрастност, независимост, неутралност, доброволност, единство, универсалност и съобразно Плановете за действие при БАК на ОС на БЧК.
ДЕРБАК имат за основна цел да подпомагат дейността на БЧК при БАК и да съдействат за опазването на живота и здравето на хората в случаи на бедствия, аварии и катастрофи.
За постигане на основната си цел, ДЕРБАК изпълнява своите задачи преди, по време и след бедствието.

Членове на Регионалния екип за действия при бедствия
Към „зона Европа” на Международна федерация на Червения кръст и Червения полумесец - Будапеща е създаден Регионален екип за действия при бедствия (РЕДБ). Екипът има за цел да подпомага националните дружества от Региона в оценката на ситуацията и различни секторно специфични дейности при бедствия. Екипът се състои от обучени от МФЧК/ЧП щатни служители и доброволци от национални дружества в региона.
БЧК има обучени действащи членове на РЕДБ, които ежегодно опресняват своите знания, свързани с работата на терен. Част от специализираните обучения, през които са преминали отделни членове на екипа са: логистика; изготвяне на апели и доклади на терен; пречистване на вода и курс за ръководител на операции.

Организирани и „спонтанни” доброволци
По време на бедствия или кризи има два типа доброволци, които могат да вземат участие в ограничаването на последиците – подготвени доброволни екипи за работа при бедствия и спонтанни доброволци.


ЕТАПИ НА РАБОТА С ДОБРОВОЛНИ ЕКИПИ ПРИ СИТУАЦИИ НА БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ /БАК/:

Преди бедствието, което се изразява в:
По време на бедствието:
След бедствието:


РАБОТА СЪС СПОНТАННИ ДОБРОВОЛЦИ ПРИ КРИЗИ

По време на бедствието спонтанни доброволци могат да бъдат:

Самите засегнати за оказване на:
Доброволци от други незасегнати региони - на разположение при необходимост.


В случай на необходимост се включват допълнително екипи от доброволци за участие в акциите по набиране на помощи и подпомагане на пострадало население:
Отрядът на Планинска спасителна служба се състои от планински спасители и обучени кучета за откриване на затрупани и изчезнали, пострадали по време на БАК. Отрядът е на подчинение на Дирекция „Планинска спасителна служба” - БЧК и е включен в Плана на организацията за реакция при БАК.
На територията на страната има национален и областни екипа за действие при наводнение. Членовете на тези екипи се обучават за работа в условия на наводнения и бързотечащи води.
На територията на страната към ОС на БЧК има изградени младежки аварийни екипа (МАЕ). Те са включени в Плана на организацията за действие при БАК и се активират при нужда.
Подпомага действията в случай на масово навлизане на бежанци на територията на страната.
БЧК работи активно за квалифициране на своите доброволци и професионалисти за оказване на ППсП. Ежегодно представители на БЧК участват в международни срещи и конференции по проблемите на психосоциалната подкрепа, обменят опит със свои колеги от други национални дружества, включени в ЕМПП (Европейска мрежа на ЧК/ЧП за ПСП)


МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ – СКЛАДОВА БАЗА

БЧК разполага с една централна и 3 междуобластни складови бази с имущество за незабавно подпомагане на пострадали при бедствия.


ПАРТНЬОРИ

За осъществяване на своята дейност по мениджмънт на бедствия БЧК взаимодейства, координира и сътрудничи с правителствени и неправителствени структури и организации, участващи в провеждане на спасителни работи при възникване на бедствия, аварии и катастрофи с които има подписани споразумения


НОРМАТИВНА БАЗА И РЪКОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАН НА ДЕЙНОСТ ПО MЕНИДЖМЪНТ НА БЕДСТВИЯ / КРИЗИ В Р БЪЛГАРИЯЗа контакт:

Ясен Сливенски
Директор на дирекция "Мениджмънт на бедствията"
тел.: 02/81 64 773
e-mail: dp@redcross.bg