Оказана помощ

За осъществяване на дейности при оказване на помощ при бедствия, БЧК разчита на областните си структури, доброволните екипи за работа при БАК, екипи от различни специалисти, доброволци и партньорите.

През 2007 година с решение на Националния съвет на БЧК беше създаден Паричен фонд за подпомагане на пострадали при бедствия.

В зависимост от постоянно променящата се ситуация и условия, организацията работи активно за оказване на методическа помощ на Областните съвети на БЧК по въпроси свързани с реакция при бедствия (кризи).

БЧК участва в Националния план за защита при бедствия изпълнявайки следните задачи:

БЧК може в кратки срокове да осигури инсталации за пречистване на вода по линия на МФЧК/ЧП с капацитет 100 000 л. на денонощие. Организацията разполага с подготвен персонал за работа с инсталациите за пречистване на вода.

БЧК е добре подготвена авторитетна хуманитарна организация с възможности, подходи и дейности за реализиране на своята мисия и спомагателна роля на партньор на държавата в случай на бедствия, аварии и катастрофи.


По-големи акции на БЧК през последните години:


За контакт:
Ясен Сливенски
Директор на дирекция "Мениджмънт на бедствията"
тел.: 02/81 64 773
e-mail: dp@redcross.bg