Младежки дейности

Българският младежки Червен кръст (БМЧК) е доброволна младежка организация, която е неразделна част от Българския Червен кръст и принадлежи към Международното младежко червенокръстко движение. Чрез своите доброволци в цялата страна и посредством своите програми за обучение, дейности и услуги, БМЧК приобщава децата и младите хора към хуманитарните ценности и принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността и недискриминацията, уважението към различията и културното многообразие.


Основните дейности на БМЧК са в няколко сфери:


Основният подход, който БМЧК ползва за осъществяване на дейностите си е чрез обучения и сесии, провеждащи се в училища, както и кампании и демонстрации.


За повече информация посетете интернет страницата на БМЧК