Планинско спасяване

За ПСС
Започнала преди години като доброволна спонтанна дейност на отделни групи планинари, днес ПСС е съществена част от структурата на БЧК. Основна задача на ПСС е да оказва помощ при нещастия в планините. Планинските спасители работят изцяло на доброволен принцип. Те дават дежурства в ключовите пунктове на големите български планини. Когато има нещастен случай, те провеждат сложни и тежки спасителни операции, като евакуират пострадалите до лечебно заведение. ПСС работи много и за предотвратяване на инцидентите в планините. Всеки ден се осигурява актуализирана информация за състоянието на различните планински курорти, като има постоянна връзка с местните и националните медии. На децата и юношите в училище се предоставят основни знания как да се подготвят за срещата с планината.

История
Планинската спасителна служба е създадена през м. ноември 1933 г. от членове на Българския алпийски клуб (БАК), Българския туристически съюз (БТС), Юношески туристически съюз (ЮТС) и Софийски ски-клуб. През 1938 г. излиза първият "ПРАВИЛНИКЪ НА ПСС", а през 1943 г. е изработен първият служебен знак на ПСС - зелен кръст с еделвайс.
След войната са създадени и първите спасителни отряди в провинцията - в Самоков през 1948 г. и в Пловдив през 1949 г. През 1951 г. по решение на БТС, БЧК, БСФС и ПСС Планинската спасителна служба преминава към Българския Червен кръст.
През 1971 г. ПСС кандидатства и е приета за член на Международната организация по планинско спасяване (ИКАР).
В периода 1971-1980 г. в ПСС настъпва осъвременяване и модернизация на спасителното дело. Поставя се началото на обучението на спасителните кучета за търсене на затрупани от лавини (1974 г.), началото на оказване на помощ от въздуха с помощта на хеликоптер (1975 г.).

Дейността
ПСС разполага с 32 спасителни отряда и над 540 доброволци планински спасители. За създаване на обща организация и управление на спасителната дейност, за поддържане на материално-техническата база, за ежедневна работа в националните спортно-туристически комплекси, за поддържане на денонощните спасителни постове, в ПСС работят и 46 платени планински спасители. Тези хора се подбират от редиците на доброволните спасители, отговарят на общите изисквания и критерии и участват ежедневно в оперативната работа.
В общия състав на ПСС участват и над 40 лекари доброволни планински спасители. Тяхната роля е изключително важна при оказване на специализирана лекарска помощ на пострадали високо в планината, на трудно достъпни места или по време на транспорта към болничното заведение. Те участват активно и в медицинската подготовка на спасителите.
Планинските спасители преминават двегодишен период на основно обучение и придобиват комплексни знания и умения за оказване на долекарска медицинска помощ, техника и тактика на планинското спасяване, ски и алпийска техника, топография и ориентиране, обща планинарска подготовка, съобщителна техника, транспортна техника, други специализирани знания.
Периодически планинските спасители преминават през квалификационни курсове за работа в трудни планински терени, скално спасяване, лавинно дело, въздушно спасяване, обучение на спасителни кучета.
За проверка на оперативната готовност и състояние на отрядите ежегодно се провеждат републикански технически прегледи.

Планинска застраховка
Дейността по планинско спасяване е скъпо струваща. Големи са разходите за обучението и последващата квалификация на спасителите, за поддържането на постоянната готовност на отрядите, постовете и съоръженията, за материално-техническата база, за защитната екипировка и съоръжения, за медицинските, техническите и енергийните консумативи. ПСС не е на бюджетна издръжка, а се подпомага доколкото е възможно от държавата чрез БЧК, поради което средствата са крайно ограничени и недостатъчни.
Планинските спасители дават безвъзмездно своя труд при спасителните акции в планината, но всяко действие, всяка спасителна операция има своите разходи и пострадалия, който предизвиква тези действия, следва да поеме и разходите по тях.
От 2000 г. ПСС при БЧК въведе "Списък на видовете помощ, оказвана от ПСС при БЧК на български граждани и съответната им цена". С приходите от оказаната помощ се покриват част от направените разходи по спасителните действия.
От началото на декември 2000 г. на българския застрахователeн пазар се предлага планинска здравна застраховка. Това е една добра алтернатива на директното разплащане и считаме, че е по възможностите на всеки, който практикува планински спортове и туризъм - застраховка на стойност около 25 лв. на година, покрива разходи до 1 000 лв.
Застраховка можете да направите в клоновете на следните застрахователни компании в цялата страна: ЗК "Уника" АД, QBE international, HDI Застраховане, „ДЗИ-Общо застраховане” АД, „Булстрад”, „Общинска застрахователна компания”, „Дженерали”.

ПСС ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ПРАКТИКУВАЩИ ПЛАНИНСКИ СПОРТОВЕ И ТУРИЗЪМ, ДА ЗАКУПЯТ СВОЕВРЕМЕННО СВОЯТА ПЛАНИНСКА ЗАСТРАХОВКА


Адрес за кореспонденция:
София бул." Джеймс Баучер" № 76

Дежурни телефони
при нещастен случай
Единен европейски номер за спешни повиквания – 112
1470 (за всички мобилни оператори)
02 963 2000 – Централен oенонощен oост на ПСС

за справки или съвети
1471


За повече информация посетете интернет-страницата на ПСС