Кръводаряване


Доброволно и безвъзмездно кръводаряване

Даряването на кръв доброволно и безвъзмездно е най-сигурната и безопасна форма, гарантираща здравето както на човека, който се нуждае от кръв, така и на дарителя. Когато хората са притиснати от обстоятелствата и даряват кръв по принуда, те са склонни да крият заболявания, които могат да увредят тяхното собствено здраве или да доведат до предаването на инфекции по кръвен път на нуждаещите се.
Запомнете, че кръводаряването не вреди!
Човешкият организъм разполага с естествени регулаторни механизми, които компенсират дареното количество от 450 мл. кръв.


Кой може да дари кръв?

Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години може да дари кръв. Мъжете могат да даряват 5 пъти в една календарна година, а жените 5 пъти, като интервалът между две кръводарявания е не по-малък от два месеца. Не съществува никакъв риск за кръводарителите. Всички материали и консумативи, които се използват при кръводаряване в България, са стерилни и за еднократна употреба. Нито една болест не може да бъде предадена на човека, който дарява кръв! Цялата процедура продължава 30 минути.


Къде можете да дарите кръв?

Във всички центрове и отделения по трансфузионна хематология в страната.

Адреси на центровете по трансфузионна хематология в страната

Освен активно участие в традиционните кръводарителски кампании пролет и есен, организирани съвместно с НЦТХ, Българският Червен кръст търси и нови форми за популяризиране на доброволното и безвъзмездно кръводаряване. В тази насока БЧК много успешно работи с младите хора и подрастващите, чрез предоставяне на актуална информация за доброволното кръводаряване, последвана от организирането на кръводарителски акции. Някои областни съвети на БЧК успешно използват модела връстници обучават връстници, а други реализират инициативата с помощта на специалисти от центровете по трансфузионна хематология. Изграждането на трайно позитивно отношение сред подрастващите и младите хора към доброволното и безвъзмездно кръводаряване ще гарантира бъдещото успешно преодоляване на ситуацията в България, свързана с постоянен недостиг на кръв и кръвни продукти.

Решението за даряване на кръв е лично, дълбоко човешко право и се дължи на собствена убеденост и информираност.Форум по проблемите на кръводаряването

Областната организация на Българския Червен кръст – Русе съвместно с Русенски университет „Ангел Кънчев“ проведе Обществен форум по проблемите на кръводаряването и осигуряването на кръв и кръвни съставки за нуждите на здравеопазването.
Участие във Форума взеха водещи национални експерти в областта на трансфузионната медицина, представители на академичната хуманитарна общност в Русе, както и активни кръводарители и пропагандатори на безвъзмездното кръводаряване. Всички присъстващи на срещата се обединиха около необходимостта от промяна на действащата нормативната база по проблемите на кръводаряването у нас.
Предоставяме Ви пълния текст на обобщаващия документ с цел обществено обсъждане. Надяваме се идеите на Форума да бъдат подкрепени и доразвити от всички Вас, а при наличие на политическа воля и да бъдат използвани за промяна на здравно-осигурителния модел в Република България.

Пълният текст на обобщаващия документ, приет на форума можете да видите в прикачения файл.