Обяви

 ОБЯВИ, ЗАДАНИЯ, ПРОЦЕДУРИ


 

 

Областен съвет на БЧК Пазарджик открива процедура и отправя покана до транспортни фирми по задание с предмет на поръчката: "Осигуряване на транспорт за доставка на   пакетирани хранителни продукти от Складове на БЧК в гр. Пазарджик,  ул. „Заводска “ №1  до пунктовете за раздаване на територията на област Пазарджик".

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


 

Областен съвет на БЧК Велико Търново открива процедура и отправя покана до транспортни фирми по задание с предмет на поръчката: "Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от склад на БЧК в гр. Горна Оряховица до общински временни пунктове и населени места в област Велико Търново.

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Сдружение Български Червен кръст

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Проект за изграждане на вертолетна площадка за нуждите и дейностите на БЧК“

За контакти: Диана Балова, тел. 0882 988 902
email: nulc_lozen@redcross.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org


Областен съвет на БЧК Смолян открива процедура и отправя покана до транспортни фирми по задание с предмет на поръчката: "Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК в гр.Смолян на територията на деветте общини на Смолянска област. "

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Областен съвет на БЧК Русе открива процедура и отправя покана до транспортни фирми по задание с предмет на поръчката: "Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК в гр. Русе на територията на област Русе. "
За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Областен съвет на БЧК Ямбол открива процедура и отправя покана до транспортни фирми по задание с предмет на поръчката: "Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК в Ямбол на територията на област Ямбол. "
За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Областен съвет на БЧК Разград открива процедура и отправя покана до транспортни фирми по задание с предмет на поръчката: Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Областен склад на БЧК в Разград, ул.“Черна“№26 до временните пунктове и населените места на територията на Разградска област."
За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Областен съвет на БЧК Ловеч открива процедура и отправя покана до транспортни фирми по задание с предмет на поръчката: Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК в град Ловеч на територията на бул. „Освобождение“№4. ."

С оглед на ритмичното зареждане на пунктовете, от който ще се раздават хранителните продукти, са необходими товарни автовобили, както следва:  товарен автомобил до 1,5т.; до 2 т.; до 3 т.; до 5 т.; до 8 т.; до 10 т.; до 12 т.; над 12 т.;
За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Областен съвет на БЧК Благоевград открива процедура и отправя покана до транспортни фирми по задание с предмет на поръчката: Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от областен склад на БЧК – Благоевград до 16 общински временни пунктове на територията на област Благоевград."

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Сдружение Български Червен кръст открива  публична обява за избор на изпълнител с предмет на поръчката "Закупуване на оборудване за нуждите на ПСС към БЧК по две обособени позиции: ОП 1 Закупуване на моторна шейна с допълнителна електромеханична спирачка и ОП 2 Закупуване на закрита влечка за спасителни дейности” по проект „Безопасна Рила“, BG14MFOP001-4.057-0006, съгласно Административен договор № МДР-ИП-01-69/07.05.21, финансиран от ОП „Морско дело и рибарство“2014-2020г. , съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство."

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:
Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз /Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/
Интернет страницата на Сдружение Български Червен кръст https://www.redcross.bg
Офертите на заинтересованите лица се подават до 23:59 ч. на 04.08.2021 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/


За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Морско дело и рибарство“2014-2020 г, съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Български Червен кръст и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Областен съвет на БЧК Плевен открива процедура и отправя покана до транспортни фирми по задание с предмет на поръчката: „Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК - Плевен на територията на гр. Плевен по Операция тип 2 на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица по плана за 2020г."

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Областен съвет на БЧК Варна открива процедура и отправя покана до транспортни фирми по задание с предмет на поръчката: „Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от склад на БЧК в село Слънчево, община Аксаково до временни пунктове на територията на област Варна.”

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Областен съвет на БЧК Хасково открива процедура и отправя покана до транспортни фирми по задание с предмет на поръчката: „Избор на доставчик за транспортна услуга за изпълнението на Оперативна програма за храни и /или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица- план 2020”

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Областен съвет на БЧК Пловдив открива процедура и отправя покана до транспортни фирми по задание с предмет на поръчката: "Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК в гр. Пловдив до временните пунктове за раздаване в осемнадесетте общини на територията на област Пловдив, по оперативна програма “Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти ”План 2020 г."

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Сдружение Български Червен кръст стартира  процедура  за определяне на наемател чрез търг с тайно наддаване за цена за наем на недвижимия имот - хотел, бистро и 6 бр. надземни паркоместа в гр. София,  бул. Джеймс Баучер № 76

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Областният съвет на БЧК-Кърджали открива процедура и отправя покана до транспортните фирми по задание с предмет на поръчката: „Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от областен склад на БЧК в Кърджали, бул. „България“ 95 до Временните пунктове за раздаване на територията на Кърджалийска област“ 
За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Областният съвет на БЧК-Кюстендил открива процедура и отправя покана до транспортните фирми по задание с предмет на поръчката: "Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от склад на областния съвет на БЧК – Кюстендил до общинските временни пунктове на територията на област Кюстендил по Операция тип 2 на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица по плана за 2020г." 
За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Сдружение Български Червен кръст открива процедура за избор на изпълнител по избор на хотелска база за провеждане на летен лагер „Академия за доброволци“ 2021 г. в периода 03.09. до 10.09.2021 г.

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Областният съвет на БЧК-Перник открива процедура и отправя покана до транспортните фирми по задание с предмет на поръчката: Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от склад на БЧК-Перник до общинските центрове в областта.
За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Областен съвет на БЧК Монтана открива процедура и отправя покана до транспортни фирми по задание с предмет на поръчката: Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК в гр.Монтана, местност Плужницата №407, път Е79-изход Враца, на цялата територия на област Монтана. С оглед на ритмичното зареждане на временните пунктове, откъдето ще се раздават хранителните продукти, са необходими товарни автомобили, както следва:
-    товарен автомобил до 1,5т. – 2 бр.;
-    товарен автомобил над 12 т.- 1 бр.

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Сдружение Български Червен кръст открива публична обява за избор на изпълнител за закупуване на оборудване за нуждите на ПСС към БЧК по две обособени позиции:

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:
 - Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз /Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/
 - Интернет страницата на Сдружение Български Червен кръст https://www.redcross.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Морско дело и рибарство“2014-2020 г, съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Български Червен кръст и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Необходимите документи, свързани с процедурата, можете да изтеглите тук:


Областен съвет на БЧК Силистра открива процедура и отправя покана до транспортни фирми по задание с предмет на поръчката: "Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК в гр.Силистра до временните пунктове за раздаване в седемте общини, на територията на област Силистра, по
оперативна програма “Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти ”План 2020 г." 

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Областен съвет на БЧК Добрич открива процедура и отправя покана до транспортни фирми по задание с предмет на поръчката: "Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от склад на БЧК в с.Победа, област Добрич  до общинските центрове и населените места на територията на област Добрич." 

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Областен съвет  на БЧК - Търговище обявява задание за процедура с предмет на поръчката: "Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК в гр.Търговище, Индустриална зона, Складова база „Булет“  до населените места на територията на област Търговище."

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Областен съвет  на БЧК - Шумен обявява задание за процедура с предмет на поръчката: "Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК Шумен находящ се село Кочово, община Велики Преслав в  Районните пунктове за раздаване на територията на област Шумен."

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Столична организация на БЧК обявява задание за процедура с предмет на поръчката: "Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК в с. Лозен до 9 пункта на територията на София – град"

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Областен съвет  на БЧК - Бургас обявява задание за процедура с предмет на поръчката: "Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК в гр. Бургас, ул. „Одрин“ 114 на територията на Област Бургас." С оглед на ритмичното зареждане на пунктовете, от който ще се раздават хранителните продукти, са необходими товарни автомобили, както следва: А. товарен автомобил до 12 т.;  Б. товарен автомобил над 12 т.;

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


ПСС при БЧК обявява задание с предмет на поръчката:  „Доставка на радио комуникационно оборудване за нуждите на ПСС при БЧК”  /по стандарт DMR – Digital protocol – ETSI-TS102 361-1,2,3/

За повече информация относно изисквания и критерии за оценка, както и техническата спецификация,  моля вижте прикачения файл>>>


Областен съвет  на БЧК -Видин обявява задание за процедура с предмет на поръчката: "Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК - Видин на територията на област Видин – пунктове за раздаване и населени места.

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Областен съвет  на БЧК - Стара Загора обявява задание за процедура с предмет на поръчката: "Избор на доставчик за транспортна услуга за изпълнението на оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от  Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица в България план 2020 г." на територията на Област Стара Загора.

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Областен съвет  на БЧК - Враца обявява задание за процедура с предмет на поръчката: „Избор на доставчик за транспортна услуга за изпълнението на оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от  Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица в България план 2020 г." на територията на Област Враца.

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>