Национален съвет

Централата на БЧК е отворена всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
________________________________________________________________
Български Червен кръст
Национален съвет
бул. "Джеймс Баучер" 76
1407 София
България

тел. 02/843 10 47 - курсове по първа помощ за София-град (бул. "Дондуков" №61), ако сте от друго населено място последвайте линка
тел. 02/81 64 700 - охрана и информация
тел. 02/963 20 00; 02/81 64 777 - дежурен в централния денонощен пост на Планинска спасителна служба
тел. 08001 1466 - Контактен център за подкрепа
външен номер за достъп 02 49 23 060 signal@redcross.bg - Вътрешно подаване на сигнали за нарушения, попадащи в обхвата на разпоредбите на ЗЗЛПСПОИН - правила и формуляр
info@redcross.bg За сигнали към БЧК
Докладвайте за злоупотреби с емблемата тук> попълнете формуляра
pressoffice@redcross.bg Пресцентър
e.stoycheva@redcross.bg За връзка с администратор на уебсайта

Име, Фамилия

Дирекция/Длъжност

Телефон

E-mail

акад. Христо Григоров, д-р х.к.

Председател

02 81 64 701

president@redcross.bg

Димитрина Попова

Началник на кабинета на председателя

02 81 64 701
02 865 74 91 - факс

d.popova@redcross.bg
president@redcross.bg

 

проф. д-р Красимир Гигов

Генерален директор

02 81 64 703

secretariat@redcross.bg
k.gigov@redcross.bg 

Елена Керелезова

Началник на кабинета на генералния директор  

02 81 64 703

secretariat@redcross.bg 

 

Пепа Илиева

Директор "Връзки с обществеността и фондонабиране"

02 492 30 57

pressoffice@redcross.bg
p.ilieva@redcross.bg

Екатерина Борисова-Йовова

Главен експерт "Фондонабиране и маркетинг"

02 49 23 059

e.borissova@redcross.bg

Димитър Димитров

Директор на дирекция "Правна"

02 81 64 707

d.dimitrov@redcross.bg

Преслава Лилова

Директор "Международно сътрудничество и програми" 

02 81 64 770  

p.lilova@redcross.bg

Донка Чешмеджиева

Главен експерт "Вътрешен финансов контрол" 

02 49 23 034  

d.cheshmedjieva@redcross.bg 

Милко Матеев

Финансов контрольор

02 49 23 035  

m.mateev@redcross.bg  

Веселин Стойчев

Ръководител на звено за вътрешен одит

Длъжностно лице по ЗЛД

02 49 23 033

v.stoichev@redcross.bg

Илиана Данчева

Началник отдел "Човешки ресурси"

02 49 23 053  

hr@redcross.bg  

 
д-р София Стоименова Главен секретар 02 81 64 705 s.stoimenova@redcross.bg

Специализирани служби

Емил Нешев

Директор "Планинска спасителна служба"

02 81 64 776

e.neshev@redcross.bg
pss@redcross.bg

Планинска спасителна служба - централен денонощен пост

02 963 20 00
02 81 64 777 

pss@redcross.bg

Антон Налбантов

Директор "Водноспасителна служба" 

02 81 64 779  

a.nalbantov@redcross.bg
water.rescue@redcross.bg  

Ясен Сливенски

Директор  "Мениджмънт на бедствията" 

02 81 64 773
02 81 64 844 - факс 

j.slivensky@redcross.bg  

Направление "Социално-оперативни дейности" 

д-р Надежда Тодоровска
зам.-генерален директор 

Ръководител направление и директор "Социално-здравна политика"

02 81 64 708

n.todorovska@redcross.bg

д-р Живка Димитрова

Началник отдел "Здравна политика и първа помощ"  

02 49 23 089

j.dimitrova@redcross.bg

Евелина Милушева

Началник отдел "Социални дейности и услуги" 

02 49 23 082

e.milusheva@redcross.bg

Александра Василева

"Програмен мениджър" по Програма БМС

02 81 64 709

a.vasileva@redcross.bg

Христина Братанова

Супервайзор медицински дейности - Център "Домашни грижи"- София

02 49 23 088

h.bratanova@redcross.bg

Направление "Организационно развитие"

д-р Славита Джамбазова
зам.-генерален директор 

Ръководител направление и директор на "Организационно развитие и стратегическо планиране"  

02 81 64 706  

sl.dzambaz@redcross.bg  

Димитър Зафиров

Началник отдел "Доброволческа служба"  

02 49 23 072  

d.zafirov@redcross.bg  

Диляна Димитрова

Директор  "Български младежки Червен кръст" 

02 81 64 771  

 

d.dimitrova@redcross.bg;  youth@redcross.bg 

Направление "Финанси и стопанска дейност"

Красимира Николчева

зам.-генерален директор

Ръководител направление и директор „Финансово-административна и стопанска дейност”, и Главен счетоводител

02 81 64 778

02 81 64 775

k.nikolcheva@redcross.bg

д-р инж. Ирена Михайлова

Началник отдел „Усвояване на капиталови разходи и бизнес инвестиции”

02 49 23 025

i.michailova@redcross.bg

Николай Величков

Началник отдел „Логистика и поддръжка на имотите”  

02 49 23 071

n.velichkov@redcross.bg

Складова база на БЧК - Лозен

Гергана Цинговска

Управител на складова база  

0884 377 865

g.tzingovska@redcross.bg

Национален учебно-логистичен център на БЧК - Долни Лозен                     nulc_lozen@redcross.bg;  redcross_nuc@abv.bg  

Огнян Иванов

Директор на НУЛЦ

 088 960 1220

o.ivanov@redcross.bg

Диана Балова Зам. - дикректор "Учебна дейност" 0882  98 89 02 d.balova@redcross.bg; reservation@abv.bg

Национален учебен център по ВС на БЧК - Созопол

Койчо Коев

Директор на НУЦ  

0550 2 25 12  

redcross_sozopol@abv.bg  

Национален учебен център по ПС на БЧК - Боровец
Пламен Божков Управител НУЦ 0887 585 105 nuc_borovez@redcross.bg