Национален съвет

Български Червен кръст
Национален съвет
бул. "Джеймс Баучер" 76
1407 София
България

тел. 02/843 10 47 - курсове по първа помощ за София-град (бул. "Дондуков" №61), ако сте от друго населено място последвайте линка
тел. 02/81 64 700 - охрана и информация
тел. 02/963 20 00; 02/81 64 777 - дежурен в централния денонощен пост на Планинска спасителна служба
За връзка с БЧК info@redcross.bg

Име, Фамилия

Дирекция/Длъжност

Телефон

E-mail

акад. Христо Григоров, д-р х.к.

Председател

02 81 64 701

president@redcross.bg

Димитрина Попова

Началник на кабинета на председателя

02 81 64 701
02 865 74 91 - факс

d.popova@redcross.bg
president@redcross.bg

 

проф. д-р Красимир Гигов

Генерален директор

02 81 64 703

secretariat@redcross.bg
k.gigov@redcross.bg 

Елена Керелезова

Началник на кабинета на генералния директор  

02 81 64 703

e.petrova@redcross.bg
secretariat@redcross.bg 

 

Гинка Луджева

Директор "Връзки с обществеността и фондонабиране"

02 81 64 772

pressoffice@redcross.bg
g.loudjeva@redcross.bg

Екатерина Борисова-Йовова

Главен експерт "Фондонабиране и маркетинг"

02 49 23 059

e.borissova@redcross.bg

Димитър Димитров

Директор на дирекция "Правна"

02 81 64 707

d.dimitrov@redcross.bg

Преслава Лилова

Директор "Международно сътрудничество и програми" 

02 81 64 770  

p.lilova@redcross.bg

Донка Чешмеджиева

Главен експерт "Вътрешен финансов контрол" 

02 49 23 034  

d.cheshmedjieva@redcross.bg 

Милко Матеев

Финансов контрольор

02 49 23 035  

m.mateev@redcross.bg  

Веселин Стойчев

Ръководител на звено за вътрешен одит

Длъжностно лице по ЗЛД

02 49 23 033

v.stoichev@redcross.bg

Илиана Данчева

Началник отдел "Човешки ресурси"

02 49 23 053  

hr@redcross.bg  

 
д-р София Стоименова Главен секретар 02 81 64 705 s.stoimenova@redcross.bg

Специализирани служби

Емил Нешев

Директор "Планинска спасителна служба"

02 81 64 776

e.neshev@redcross.bg
pss@redcross.bg

Планинска спасителна служба - централен денонощен пост

02 963 20 00
02 81 64 777 

pss@redcross.bg

Антон Налбантов

Директор "Водноспасителна служба" 

02 81 64 779  

a.nalbantov@redcross.bg
water.rescue@redcross.bg  

Ясен Сливенски

Директор  "Мениджмънт на бедствията" 

02 81 64 773
02 81 64 844 - факс 

j.slivensky@redcross.bg  

Направление "Социално-оперативни дейности" 

д-р Надежда Тодоровска
зам.-генерален директор 

Ръководител направление и директор "Социално-здравна политика"

02 81 64 708

n.todorovska@redcross.bg

д-р Живка Димитрова

Началник отдел "Здравна политика и първа помощ"  

02 49 23 089

j.dimitrova@redcross.bg

Евелина Милушева

Началник отдел "Социални дейности и услуги" 

02 49 23 082

е.milusheva@redcross.bg

Сияна Ангелова

"Програмен мениджър" по Програма БМС

02 81 64 709

s.angelova@redcross.bg

 

Ръководител сектор "Домашни грижи"

02 49 23 088

 

Направление "Организационно развитие"

д-р Славита Джамбазова
зам.-генерален директор 

Ръководител направление и директор на "Организационно развитие и стратегическо планиране"  

02 81 64 706  

sl.dzambaz@redcross.bg  

Димитър Зафиров

Началник отдел "Доброволческа служба"  

02 49 23 072  

d.zafirov@redcross.bg  

Деница Баръмова

Директор  "Български младежки Червен кръст" 

02 81 64 771  

d.baramova@redcross.bg

youth@redcross.bg 

Направление "Финанси и стопанска дейност"

Красимира Николчева

зам.-генерален директор

Ръководител направление и директор „Финансово-административна и стопанска дейност”, и Главен счетоводител

02 81 64 778

02 81 64 775

k.nikolcheva@redcross.bg

д-р инж. Ирена Михайлова

Началник отдел „Усвояване на капиталови разходи и бизнес инвестиции”

02 49 23 025

i.michailova@redcross.bg

Николай Величков

Началник отдел „Логистика и поддръжка на имотите”  

02 49 23 071

n.velichkov@redcross.bg

Складова база на БЧК - Лозен

Емилия Грозданова

Управител на складова база  

02 992 67 44

lozen.warehouse@redcross.bg  

Национален учебно-логистичен център на БЧК - Долни Лозен

Огнян Иванов

Директор на НУЛЦ

 

o.ivanov@redcross.bg

redcross_nuc@abv.bg

Диана Балова Зам. - дикректор "Учебна дейност" 0882  98 89 02 reservation@abv.bg

Национален учебен център по ВС на БЧК - Созопол

Койчо Коев

Директор на НУЦ  

0550 2 25 12  

redcross_sozopol@abv.bg  

Национален учебен център по ПС на БЧК - Боровец
Пламен Божков Управител НУЦ 0887 585 105 nuc_borovez@redcross.bg